جواب مرحله 8 جدولانه یک جواب مرحله 8 جدولانه یکآدمی را لازم است -> آدمیت اثر کافکا -> مسخ باهوش -> تیز زمین پرسود -> زرخیز شرح ، تفسیر -> وستی فرستادن -> صدور فیلم اسپیلبرگ -> راستی
جواب مرحله 7 جدولانه یک جواب مرحله 7 جدولانه یکبردار پدر -> عمو بلوا -> آشوب بهتر از مسافرخانه -> هتل جایزه معروف علمی -> نوبل حیوان باوفا -> سگ سنگین -> گران فیل ماقبل تاریخ -> ماموت لرزیدن -> رعشه
جواب مرحله 6 جدولانه یک جواب مرحله 6 جدولانه یکتیره و تار -> کدر جدید -> نوین چینی دیوار -> دای خودسر -> تک رو سر -> راز شهر همدان -> رزن گفتگوی اینترنتی -> چت
جواب مرحله 5 جدولانه یک جواب مرحله 5 جدولانه یکپاکیزه تر -> مذکی پشم نرم -> کرک تلاش -> سعی شگرد -> فن غیر اصل -> فرع قرص روانگردان -> اکس نفوذ کننده -> نافذ
جواب مرحله 4 جدولانه یک جواب مرحله 4 جدولانه یکپنج انگشت با کف دست -> پنجه جا و محل -> مکان دسته و گروه -> فوج رطوبت -> نم صدا -> آوا مسیر -> راه ناسپاسی -> کفر
جواب مرحله 3 جدولانه یک جواب مرحله 3 جدولانه یکآب گازی شکل -> بخار بدکار -> شرور پدر ترک -> آتا تربت -> خاک جامه صاف کن -> اتو جوهرمرد -> کار خرس فلکی -> دب
جواب مرحله 2 جدولانه یک جواب مرحله 2 جدولانه یکاز قله ها -> دنا انسان -> بشر پراکندن -> نشر تکبر -> نب سیما -> صورت گندیده -> بدبو هنر انگلیسی -> ارت
جواب مرحله 1 جدولانه یک جواب مرحله 1 جدولانه یک اهلی -> رام پاک از گناه -> بری چروک پوست -> یرا زدنی بهانه جو -> نق زورق -> قایق مادر باران -> ابر نازا -> عقیم
جواب همه مراحل بازی آمیرزا جواب همه مراحل بازی آمیرزا “آمیرزا 2.1” جواب مرحله ۱ بازی آمیرزا : سگ، سنگ جواب مرحله ۲ بازی آمیرزا : زن، گز، زنگ جواب مرحله ۳ بازی آمیرزا : آش، آتش جواب مرحله ۴ بازی آمیرزا : کاخ، خاک جواب مرحله ۵ بازی آمیرزا : هوا، آهو جواب مرحله ۶ بازی آمیرزا : پتو، توپ جواب مرحله ۷ بازی آمیرزا : ری، شر، ریش، شیر جواب مرحله ۸ بازی آمیرزا : فک، شک، ک...