جواب مرحله 28 جدولانه یک جواب مرحله 28 جدولانه یکآرامگاه -> مزارآزرم -> حیااز بیماری ها -> سلاز مارهای خطرناک -> کفچه ماراموال وقف شده -> اوقافجانداران و محیط زیستشان -> اکوسیستمسلامتی می آورد -> سلامصمغ ساقه گون -> کتیراعدد روستا -> دهعدد هندسی -> پیلغزنده -> لیزمال دار ، ثروتمند -> دارامهارت فردی ورزشکار -> تکنیکهمراه نبات -> نقل
جواب مرحله 27 جدولانه یک جواب مرحله 27 جدولانه یکاز درندگان جنگل -> پلنگبازداشتن -> نهیباغبان -> گل پیرابخشی از فیلم -> پلانبخیه خیاطان -> کنپول آسیایی -> ینخاندان -> ایلخبر رسواگر -> لورمق -> نارود فراعنه -> نیلصدمه -> اکعضو راهرو -> پامحبوس -> زندانیمرزبان -> کیاهمدم -> یارکریدور -> راهرو
جواب مرحله 26 جدولانه یک جواب مرحله 26 جدولانه یکآزادی خواه -> لیبرالآسان گرفتن -> تساهلآنی -> زوداختلال دستگاه گوارش -> رودلبه آن لم می دهند -> پشتیجوانمرد -> رادحامی مالی -> اسپانسردرون -> توسو -> جهتشدیدتر -> اشدطلا -> زرکمربند زمین -> استوا
جواب مرحله 25 جدولانه یک جواب مرحله 25 جدولانه یکاز ابزار بنایی -> شاغولاو -> ویپسوند شباهت -> جغتابلویی از کلود مونه -> سنلازارجوانمرد -> لوطیغذاخوردن -> تناولفیلمی از اسپیلبرگ -> لینکلنقره قروت -> زجنوعی جعبه کوچک -> قوطیوی -> اوکفیل ، ضامن -> رهین
جواب مرحله 24 جدولانه یک جواب مرحله 24 جدولانه یکاعتبار -> وجههافسر -> تاجپهناورترین کشور جهان -> روسیهجوار -> همسایهخاک صنعتی -> رسسرزمین -> دیارشکم -> لتعدد ماه -> سیغلاف شمشیر -> نیامفراق -> جداییفوتبالیست پرتغالی -> رونالدومن و تو -> ماهمان یک است -> یه
جواب مرحله 23 جدولانه یک جواب مرحله 23 جدولانه یکآدرس -> نشانیپسوند آلودگی -> ینتپه -> تلخمیر ورنیامده -> فطیررنجور -> آزردهرود اروپایی -> رنستاره دنباله دار -> هالیشرح و تفسیر خبر -> گزارشعلامت جمع -> انمحکم کردن -> شدمرغابی -> بطهزار کیلو -> تن
جواب مرحله 22 جدولانه یک جواب مرحله 22 جدولانه یکپر -> مملوپراکندن -> نشردام -> تلهسلاح پرتابی -> موشکطیاره -> هواپیماغول برفی -> یتیفلزمادر -> آهنمرغ انگلیسی -> هنموسیقی جوانان -> رپنظرات -> آراوسیله نقلیه حمل بار -> کامیون
جواب مرحله 21 جدولانه یک جواب مرحله 21 جدولانه یکاثر سعدی -> بوستاناینجا نیست -> آنجاپاسخ محکم -> تودهنیحق ناحق -> وتودوست بی زبان -> کتابراندن مزاحم -> دکسنگ انداختن -> رجمشهربی قانون -> هرتنیا -> جدکدر -> ماتکشور مبارک -> یمن
جواب مرحله 20 جدولانه یک جواب مرحله 20 جدولانه یکاز خوانندگان رپ -> یاساز شهرهای برزیل -> ریوبهشت شداد -> ارمرنج و محنت -> لگفیلمی از آلفرد هیچکاک -> سرگیجهمخفی -> سربستهمزد -> اجرتمنطقه ای در آلمان -> رورنمایشنامه از لومر -> خسیسکاشف باسیل سل -> کخکل -> همه
جواب مرحله 19 جدولانه یک جواب مرحله 19 جدولانه یکآب دهان -> تفاز نام های خداوند -> جلیلبرگ برنده -> آسبی غیرتی -> ریش مالیپاپوش -> کفشسال بدون باران -> خشک سالیغول برفی -> یتیمرده -> میتورزش پهلوانی -> کشتیولی -> اما