جواب مرحله 23 جدولانه یک جواب مرحله 23 جدولانه یکآدرس -> نشانیپسوند آلودگی -> ینتپه -> تلخمیر ورنیامده -> فطیررنجور -> آزردهرود اروپایی -> رنستاره دنباله دار -> هالیشرح و تفسیر خبر -> گزارشعلامت جمع -> انمحکم کردن -> شدمرغابی -> بطهزار کیلو -> تن
جواب مرحله 22 جدولانه یک جواب مرحله 22 جدولانه یکپر -> مملوپراکندن -> نشردام -> تلهسلاح پرتابی -> موشکطیاره -> هواپیماغول برفی -> یتیفلزمادر -> آهنمرغ انگلیسی -> هنموسیقی جوانان -> رپنظرات -> آراوسیله نقلیه حمل بار -> کامیون
جواب مرحله 21 جدولانه یک جواب مرحله 21 جدولانه یکاثر سعدی -> بوستاناینجا نیست -> آنجاپاسخ محکم -> تودهنیحق ناحق -> وتودوست بی زبان -> کتابراندن مزاحم -> دکسنگ انداختن -> رجمشهربی قانون -> هرتنیا -> جدکدر -> ماتکشور مبارک -> یمن
جواب مرحله 20 جدولانه یک جواب مرحله 20 جدولانه یکاز خوانندگان رپ -> یاساز شهرهای برزیل -> ریوبهشت شداد -> ارمرنج و محنت -> لگفیلمی از آلفرد هیچکاک -> سرگیجهمخفی -> سربستهمزد -> اجرتمنطقه ای در آلمان -> رورنمایشنامه از لومر -> خسیسکاشف باسیل سل -> کخکل -> همه
جواب مرحله 19 جدولانه یک جواب مرحله 19 جدولانه یکآب دهان -> تفاز نام های خداوند -> جلیلبرگ برنده -> آسبی غیرتی -> ریش مالیپاپوش -> کفشسال بدون باران -> خشک سالیغول برفی -> یتیمرده -> میتورزش پهلوانی -> کشتیولی -> اما
جواب مرحله 18 جدولانه یک جواب مرحله 18 جدولانه یکاز چاشنی ها -> سسحشره چسبنده -> کنهرام کننده -> سایسسخنان بیمارگونه -> یانشاخه ای از علم فیزیک -> اپتیکمایه آرامش -> سکینهمحافظ چشم -> پلکنگهبان فیل -> پیلباننوعی امتحان -> کتبی
جواب مرحله 17 جدولانه یک جواب مرحله 17 جدولانه یکامریکایی -> یانکیپاک کردن -> زدودنپدربزرگ -> نیاتصدیق روسی -> دادر آب زندگی می کند -> آبزیدرنگ کردن -> تانیدشنام -> سبدیوانگی -> مجنونوسیله احتیاطی -> یدک
جواب مرحله 16 جدولانه یک جواب مرحله 16 جدولانه یکآبادکردن -> عامرآدم کشی -> قتلآواز خواندن -> مترنماعتراف -> اقرارتنگه جنوبی -> هرمزخسارت -> ضررسوقات اصفهان -> گزعلامت تجاری -> انگمته برقی -> درل
جواب مرحله 15 جدولانه یک جواب مرحله 15 جدولانه یکبیماری -> داجستنی در معدن -> رگهچله کمان -> زهدامنه کوه -> کوهپایهشهر لرستان -> الیگودرزضمیر انگلیسی -> یوفرشته -> ملکگوی فوتبال -> توپمخفیانه -> سری
جواب مرحله 14 جدولانه یک جواب مرحله 14 جدولانه یکاز بازیگران دوئل -> راداز گازها -> ازنالهه عشق یونان -> ونوسپرهیزگاری -> زهدتپانچه -> تستلاش کردن خودمانی -> زور زدنحشره کش قدیم -> ددتشترمرغ امریکایی -> ناندونقاش فرانسوی -> مونه