جواب مرحله 15 جدولانه یک جواب مرحله 15 جدولانه یکبیماری -> داجستنی در معدن -> رگهچله کمان -> زهدامنه کوه -> کوهپایهشهر لرستان -> الیگودرزضمیر انگلیسی -> یوفرشته -> ملکگوی فوتبال -> توپمخفیانه -> سری
جواب مرحله 14 جدولانه یک جواب مرحله 14 جدولانه یکاز بازیگران دوئل -> راداز گازها -> ازنالهه عشق یونان -> ونوسپرهیزگاری -> زهدتپانچه -> تستلاش کردن خودمانی -> زور زدنحشره کش قدیم -> ددتشترمرغ امریکایی -> ناندونقاش فرانسوی -> مونه
جواب مرحله 13 جدولانه یک جواب مرحله 13 جدولانه یکاصلاح کردن جامه -> رفو ترسناک -> خوفناک رمق -> نا سوی و جانب -> طرف عظمت -> فر فیلمی از مسعود طباطبایی -> شرط اول لوده و مسخره -> دلقک نااستوار -> لق وستی -> ولا
جواب مرحله 12 جدولانه یک جواب مرحله 12 جدولانه یکآتشدان -> اجاقآرامگاه -> قبراعتقاد -> باورتنیسور سوئیسی -> فدررچابک -> جلددریغ خوردن -> تاسفروش -> اسلوبشانه ، کتف -> کت
جواب مرحله 11 جدولانه یک جواب مرحله 11 جدولانه یکانجمن ، حزب -> کمیته پایین تر ، زیرتر -> اسفل خدا -> اله شاعر خیمه دوز -> خیام شیمی قدیم -> کیمیا فوتبالیست آرژانتینی -> مسی نوبت کاری -> شیفت
جواب مرحله 10 جدولانه یک جواب مرحله 10 جدولانه یکآب دهان -> بزاق پرچم -> بیرق توان -> قوت خدای من -> ربی راستی و درستی -> حقیقت وارد کردن -> تزریق کمان صورت -> ابرو
جواب مرحله 9 جدولانه یک جواب مرحله 9 جدولانه یکاحسان و نیکی -> نعمت بازرگان -> تاجر خسران -> ضرر در معرض فروش گذاشتن -> حراج زیر -> ته صاف -> هموار صدا -> آوا ناسازگاری -> تعارض
جواب مرحله 8 جدولانه یک جواب مرحله 8 جدولانه یکآدمی را لازم است -> آدمیت اثر کافکا -> مسخ باهوش -> تیز زمین پرسود -> زرخیز شرح ، تفسیر -> وستی فرستادن -> صدور فیلم اسپیلبرگ -> راستی
جواب مرحله 7 جدولانه یک جواب مرحله 7 جدولانه یکبردار پدر -> عمو بلوا -> آشوب بهتر از مسافرخانه -> هتل جایزه معروف علمی -> نوبل حیوان باوفا -> سگ سنگین -> گران فیل ماقبل تاریخ -> ماموت لرزیدن -> رعشه
جواب مرحله 6 جدولانه یک جواب مرحله 6 جدولانه یکتیره و تار -> کدر جدید -> نوین چینی دیوار -> دای خودسر -> تک رو سر -> راز شهر همدان -> رزن گفتگوی اینترنتی -> چت