جواب مرحله 36 جدولانه یک جواب مرحله 36 جدولانه یکآمیزش صورت و تصویر -> میکساز عوامل بیماری زا -> باکتریاز وسایل آشپزخانه -> آبمیوه گیریامر از گفتن -> گوبی غیرت -> بی شرفجاده قطار -> ریلجان سالم بدر بردن -> قسر در رفتنچست و چابک -> قبراقدو رویی -> ریادیده شده -> رویتراهزن -> رهگیررفوزه -> ردصافی -> فیلترغزال ، آهو -> جیران
جواب مرحله 35 جدولانه یک جواب مرحله 35 جدولانه یکانسان ها -> آدمیانانصاف -> عدلپارچه باریک بلند -> نوارپرده در -> هتاکپهلو -> جنبپوست گندم -> سبوسجلد کردن -> تجلیدجمع شعبه -> شعبرمق -> نارونوشت -> کپیساز شاکی -> نیسیال تنفسی -> هوامحموله -> بارمصیبت -> بلامیان تهی -> پوکنگهبان -> بپاهمسایه مازندران -> گلستان
جواب مرحله 34 جدولانه یک جواب مرحله 34 جدولانه یکآبگیر -> ژیاثر ویل دورانت -> تاریخ تمدنباری که به منزل نمی رسد -> کجبدسیرت -> خبیثبی غیرت -> دیوثپارسا و پاکدامن -> بتولخواری ، فلاکت -> نکبتریش سفید قوم -> کدیوارشبکه جهانی -> وبصف ، رده -> رجفیلمی از حمید نعمت الله -> بوتیکگروه سواران -> خیلگمان بردن -> ظنمنحرف -> پرتمنش -> خویار پت -> متیاقوت -> یاکند
جواب مرحله 33 جدولانه یک جواب مرحله 33 جدولانه یکارجمندی -> عزاز ادات استفهام -> چرااعتراف -> اغراقپول خارجی -> ارزتنگدستی -> فقردست آموز -> اهلیسرگرمی سودمند -> جدولعمق -> قعرفیلمی از داوود نژاد -> هووقله ها -> قللگرفتن اموال مجرمان -> مصادرهگوهر بی نظیر -> دردانهمحصول آسیاب -> آردمحکم و استوار -> قرصمقیاس قدیمی طول -> پانیروی زندگی -> جانوسیله برف روبی -> پارو
جواب مرحله 32 جدولانه یک جواب مرحله 32 جدولانه یکابزار احتیاطی -> یدکاز امراض چشمی -> آب سیاهاز چاشنی ها -> رباز فرآورده های گوشتی -> سوسیساز هنرها -> تیاترافسر -> تاجبین -> لاتوان -> نیروخط کردن -> ریسکسبزی نارنجی -> هویجمهارت ، توانایی -> ید طولیمیل شدید -> شهوتنفوذ کامپیوتری -> هکهواپیما عجول -> جتواحد شمارش نفت -> بشکهکاروانسرا -> رباط
جواب مرحله 31 جدولانه یک جواب مرحله 31 جدولانه یکبلبل -> هزاردستانبلند ، شیوا -> رساجهنم -> دوزخحرف دهن کجی -> ی یزیاد شدن -> تکثرشبیه -> مانندطرف -> ورعلامت -> نشانعکس العمل -> واکنشقطعی برای کتاب -> وزیریمتحیر شدن -> یکه خوردنمدح ، ستایش -> سنانوار باریک پایین دیوار -> قرنیزهم اکنون -> اینکیک خودمانی -> یه
جواب مرحله 30 جدولانه یک جواب مرحله 30 جدولانه یکآواز دهنده -> هاتفاثر آلودگی -> لکهاثر نیکولای گوگل -> شنلبی کار ، باطل -> علافچای فرنگی -> تیخستگی -> تعبرستی بی ریشه و برگ -> جلبکرفیق نامناسب -> نابابسلامتی ، تندرستی -> عافیتسودای ناله -> آهفیلمی با بازی جانی دپ -> رنجر تنهافیلمی جنایی با بازی مورگان فریمن -> هفتناحیه ای در جنوب شرقی آسیا -> بنگالهمراه بلبل -> گلواحد ...
جواب مرحله 29 جدولانه یک جواب مرحله 29 جدولانه یکاز غدد اصلی بدن -> هیپوفیزپیشوا -> رهبرتعبیر کننده خواب -> خواب گزارحرف بیزاری -> افخودروساز آلمانی -> پورشهدر ارتش خدمت می کند -> سربازرام -> اهلیراندن ، دفع کردن -> ذبرتبه کارمندی -> اشلره آور اصفهان -> گزشاخه ای از زبان ترکی -> آذریعلت -> سببلقب داریوش -> داراهرگردی نیست -> گردو
جواب مرحله 28 جدولانه یک جواب مرحله 28 جدولانه یکآرامگاه -> مزارآزرم -> حیااز بیماری ها -> سلاز مارهای خطرناک -> کفچه ماراموال وقف شده -> اوقافجانداران و محیط زیستشان -> اکوسیستمسلامتی می آورد -> سلامصمغ ساقه گون -> کتیراعدد روستا -> دهعدد هندسی -> پیلغزنده -> لیزمال دار ، ثروتمند -> دارامهارت فردی ورزشکار -> تکنیکهمراه نبات -> نقل
جواب مرحله 27 جدولانه یک جواب مرحله 27 جدولانه یکاز درندگان جنگل -> پلنگبازداشتن -> نهیباغبان -> گل پیرابخشی از فیلم -> پلانبخیه خیاطان -> کنپول آسیایی -> ینخاندان -> ایلخبر رسواگر -> لورمق -> نارود فراعنه -> نیلصدمه -> اکعضو راهرو -> پامحبوس -> زندانیمرزبان -> کیاهمدم -> یارکریدور -> راهرو