جواب مرحله 78 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 78 جدولانه یک

جواب مرحله 78 جدولانه یک

آب بند -> سد
اثر احمد محمود -> زائری زیر باران
اثر سیمین دانشور -> جزیره سرگردانی
از سیارات -> اورانوس
از شهرهای خراسان رضوی -> نیشابور
از مزه ها -> ترش
از واحدهای نظامی -> گردان
بحرانی -> حاد
برآمدگی -> ورم
برطرف کردن -> رفع
بز نر -> تکه
بزرگ نمایی -> زوم
بله بی ادبانه -> ها
به هراس افکندن -> ارعاب
پرهیزگار -> تقی
پروانه شرکت به نام اوست -> صاحب امتیاز
حمام بخار -> سونا
خاک صنعتی -> رس
داروغه -> محتسب
دالان های پیچ در پیچ -> ماز
دوست -> یار
دوست نامناسب -> ناباب
رشد کردن -> نمو
سخت بی تاب شدن -> جان به سر شدن
سلاحی گرم -> تفنگ
سلطان بیابان -> شتر
سنگینی -> وزن
شش -> ریه
شفقت -> رحم
شکاف باریک -> شیار
علت -> سبب
فرزندزاده -> نوه
فریب -> مکر
قسم و گونه -> نوع
لخت و برهنه -> عور
مال بعضی ها گرو نه است -> هشت
مسافرخانه بزرگ -> هتل
مساوی -> یر
نازکی -> رقت
نامی برای روز قیامت -> یوم القرار
نژاد مردم روسیه -> روس
نقره ای -> سیمین
نیکان -> ابرار
وسیله درو -> داس
کوبیدن -> دق