جواب مرحله 77 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 77 جدولانه یک

جواب مرحله 77 جدولانه یک

آسایشگاه روانی -> تیمارستان
اثر جمال میر صادقی -> این سوی تل های شن
اثر عبدالحسین صنعتی زاده -> روزگاری که گذشت
احوال پرسی از بیمار -> عیادت
از روی خطا -> سهوا
استوار و محکم -> مبرم
ایراد -> اشکال
بچه ترسان -> لولو
بدنام -> رسوا
بزرگتر از آلبالو -> گیلاس
به دنیا آوردن -> زا
بیماری خارش پوست -> اگزما
پسوند شباهت -> سا
پوشاک گشاد بی آستین -> شنل
جر و بحث -> بگو مگو
چین و شکن -> یرا
حرف ندا -> یا
حیوان باربر -> خر
خدایی -> اللهی
خشکی -> بر
خطاب بی ادبانه -> هی
خوش و زیبا -> وش
رد پای کسی را گرفتن -> رد زدن
زادگاه حضرت ابراهیم (ع) -> اور
زمان تولد -> میلاد
سوی ، طرف -> زی
شبانگاه -> مسا
شرم حضور -> رودربایستی
فرهنگستان -> آکادمی
قاضی ورزش -> داور
قانون چنگیزی -> یاسا
گناه -> تابو
گناه -> ذنب
گیاهی مانند آلاله -> برگ بو
مرتجع لاستیکی -> کش
مشاور -> رایزن
نفرین شده -> لعین
نوشته شده -> مسطور
نوعی ریسمان -> ورس
نوعی نان -> سنگک
هر گردی آن نیست -> گردو
کاروانسرا -> رباط
کج -> اریب
کره -> گوی