جواب مرحله 950 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 950 جدولانه یک

جواب مرحله 950 جدولانه یک

اثر ویکتور هوگو -> مردیکهمیخندد
اثر الکساندر دوما -> اسکانیو
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد -> ادمشناس
تنگدستی -> فقر
کنیه حضرت آدم -> بوتراب
دوری کردن -> فاصلهگرفتن
دارای پیشینه -> سابقهدار
تافتن ریسمان -> مسد
اثر کافکا -> مسخ
نوعی ساز بادی -> صور
سبب -> علت
تیره رنگ -> مشکی
مردم پست -> اراذل
خوف‌انگیر -> هراسناک
کتاب مانی نقاش -> نگارخانه
نقره -> سیم
کیسه حمام -> لیف
سود حرام -> ربا
آتشگیره -> خف
حرف پیروزی -> وی
خلوت کردن -> قرق
خواری و نرمی -> ذل
تکثیر میکروب در بافتها -> عفونت
اثر دافنه دوموریه -> پروازشاهین
ویژه -> خاص
پسوند تصغیر -> چه
محل ورود -> در
بیگانه -> خارجه
بلاتکلیف ماندن امری -> تعلیق
شیره آبکی نباتات -> لنف
بالای بیگانه -> اپ
رقاص -> مطرب
مبارک -> فرخنده
بانگ -> غو
کشور آفریقایی -> مصر
سرشت -> خو
توانا -> قادر
پیروی -> تبعیت
بانگ سگ -> وغ
روز عرب -> یوم
دقیقه انگلیسی -> مینوت
ماست آبکی -> دوغ
اثر قلم بر روی کاغذ -> خط
پیرو آیین بها‌ء -> بهایی
اثر پا -> رد
گوشت کبابی -> راسته
مجله مدل لباس -> بوردا
راندن مزاحم -> دک
آسمانخراش -> برج
سه کیلو -> من
بانگ قمری -> وت
جمع کردن -> ضم
زنبور سیاه -> بوز
وارونه -> پشترو
عهد و پیمان -> معاهده
به درست بودن مطلبی گواهی دادن -> تصدیق
بی هوشی -> غش
چرخ اتومبیل -> تایر
جام ورزشی -> کاپ
میانه -> اوسط
ورزش راجر فدرر -> تنیس
یک بار رکوع در نماز -> رکعت
آز -> حرص
سریع -> زود
بخشی از اوستا -> یشت
پول خرد هندی -> انه
حرف هشتم یونانی -> تتا
حرف هفدهم یونانی -> رو
اثر جرج اورول -> هوایتازه
خدا و ایزد -> بغ
تیره و تار -> کدر
ناقص -> معیوب
منسوب به شش -> ریوی
آفت گندم -> سن
سر در آب فرو بردن -> غوطهخوردن
صدای کوبیدن در -> تق