جواب مرحله 946 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 946 جدولانه یک

جواب مرحله 946 جدولانه یک

گمان بردن -> پنداشتن
از قصرهای عثمانی در استانبول -> دلمهباغچه
محل و مکان -> جا
نویسنده فرانسوی اثر «امیل» -> ژانژاکروسو
شتابنده -> عاجل
طعام زندانیان -> رواه
نالوطی -> نامرد
برف و دمه -> بژ
سیال تنفسی -> هوا
آن سوی -> ورا
مردمان فرومایه -> اوباش
ناپسند داشتن -> کراهت
سرپرست خانواده -> پدر
مرغزار -> راغ
ضمیر داخل -> تو
فیگور -> ژست
یسار -> چپ
پوشیده و مخفی -> نهفته
عایق‌بندی -> ایزولاسیون
راست گفتن -> صدق
ابزار زمین‌شویی -> تی
حرف گزینش -> یا
کارگر کشتی -> جاشو
سختی -> وخامت
نام قدیم سنندج -> سنهدژ
مظهر پایداری -> کوه
بیماری -> دا
زهر -> شرنگ
بدنامی -> رسوایی
خرد و کوچک -> که
بدبخت -> شقی
خم کاغذ -> تا
کوشنده و ساعی -> تخشا
چلپاسه -> بزمجه
آرواره -> فک
عشق فرنگی -> لاو
برافروخته -> ملتهب
آتشدان حمام -> تون
آبدار -> تر
یار بیژن -> منیژه
از گروه‌های خونی -> او
زیان و آسیب -> خسارت
روپوش زنانه -> مانتو
از برونته‌ها -> ان
ریش -> زخم
رایگان -> زب
از دل پردرد برآید -> اه
نوعی سنبل‌الطیب -> فو
فریب -> گول
نان کلفت -> ونانه
فصل سرما -> زمستان
سردار قوم هون -> اتیلا
بوی رطوبت -> نا
مقصد رود -> دریا
مرد جوان -> نیو
از حالت‌های ماده -> جامد
آوند آب -> ابجا
مخترع ژیروسکوپ -> فوکه
شلغم -> لفت
الم -> درد
پاره و کهنه -> ژند
اسباب خانه -> مان
آشوب -> هرج
ساز شاکی -> نی
بازیگر هالیوودی فیلم تلقین -> تامهاردی
رنج و محنت -> لگ
پایتخت اتریش -> وین
گرد زینتی براق -> اکلیل
توانایی -> نیرو
من و شما -> ما
کنایه از اطاعت کردن -> گردننهادن
نشانه جمع -> ها