جواب مرحله 945 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 945 جدولانه یک

جواب مرحله 945 جدولانه یک

پست و حقیر -> خوار
اثر شهره وکیلی -> شبعروسیمن
ساده‌لوح -> پپه
زمان طولانی -> ازگار
آتشگیره -> خف
قلب قرآن کریم -> یاسین
اثر علی محمد افغانی -> حاجاللهباشی
نامه -> صحیفه
برای توطئه می‌دوزند -> پاپوش
توضیح -> شرح
دستگاه نساجی -> هف
برنامه کاربردی تلفن همراه -> اپ
چشمه جوشان -> زهاب
اثر مهدی اخوان ثالث -> ارغنون
آشکار شده -> فاش
دوستی -> مودت
عدد فوتبالی -> اا
تصور ذهنی -> تجسم
از خدایان مصر -> رع
تاج -> جغه
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
مطلع -> اگاه
از مواد آرایشی -> روژ
در معرض فروش گذاشتن -> حراج
تعهد به پیمان -> وفا
از ایالات آمریکا -> ایوا
وسیله جار زدن -> بلندگو
بسیار غرغر می‌کند -> غرغرو
جمع کردن افکار -> تمرکز
خواهش نفس -> هوس
ستاره -> نجم
تاب دادن -> تافتن
بافت ذخیره‌ای در دانه گیاهان -> اندوسپرم
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
آبگیر -> ژی
بر سر عروس و داماد ریزند -> شاباش
دشت و صحرا -> هامون
دور دهان -> کب
استوار -> موکد
کدورت -> رنجش
پایتخت سوریه -> دمشق
اکسید کلسیم -> اهک
جای، مکان -> بنک
بازیچه پروازی -> بادبادک
پناهگاه -> مامن
روییدن و پرورش یافتن -> نشو
کالبد و بدن -> تن
پدر -> بو
فرمان خودرو -> رل
مخلوط کن -> همزن
بریدن شاخه‌های زاید -> هرس
نمایش تلویزیونی -> شو
سهیم شدن -> شراکت
از عهده امتحان بیرون آمدن -> قبولشدن
تردستی -> شعبده
مساوی فرانسوی -> پر
جشن و سور -> پارتی
دلاک -> کیسهکش
سؤال -> پرسش
همگان -> عام
مقابل گدا -> شاه
مقابل روز -> شب
روشنایی -> ضو
طلا -> زر
ناسازگاری -> تضاد
پرنده‌ای شکاری -> یوهه