جواب مرحله 914 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 914 جدولانه یک

جواب مرحله 914 جدولانه یک

طماع -> استیندراز
بدنامی -> ننگ
بدسرشت -> ناجنس
گودال -> چال
سفیه -> سبکمغز
باشکوه -> جلیل
به تأخیر افتاده -> معوق
تکیه بر پشتی -> لم
مرغ می‌رود -> جا
عاشق عذرا -> وامق
اثر برتراند راسل -> مبادیریاضیات
خداوند شگفتی -> ابوالعجب
نمایندگی -> اژانس
بانگ قمری -> وت
بهشت -> جنت
درست کردن پول فلزی -> سکهزدن
ترکیب چند اتم -> مولکول
چنین -> اینطور
دو یار هم‌قد -> اا
جمع قدیم -> قدما
ساخته شده از سنگ -> سنگی
برادر پدر -> عمو
نرخ -> قیمت
نگاه -> نظر
مبحثی در ریاضیات -> ماتریس
تصویر -> عکس
تراشیدن چوب -> خرط
بدون موی -> لغ
رایگان -> مفت
بدون شک -> یقین
نواق موسیقی -> چر
بالا آمدن آب دریا -> مد
فرورفتگی -> گودی
مضراب -> زخمه
زیرکی -> هوش
ترتیب -> نظم
نوعی بیماری عفونی -> کزاز
دهر -> روزگار
جمع سطر -> سطور
نوعی خیابان -> یکطرفه
شیره درخت بلوط -> مازو
خمیده -> دوتا
ماده‌ای در کودهای شیمیایی -> اوره
به وسیله -> توسط
ماچ -> بوس
نصیحت -> اندرز
از دست رفته -> ضایعه
رود بزرگ -> شط
دشنام دادن -> شتم
زننده -> ضارب
یار صندلی -> میز
خرگوش عرب -> ارنب
دهان کجی -> یی
از ورزش‌ها -> یوگا
آبدست -> وضو
اثر سبکتکین سالور -> مردیازجنوب
پنبه پاک نکرده -> وش
خانه گاو و گوسفند -> اغل
از ادات تشبیه -> سا
خزانه دولت مغول -> دلی
به طور پیوسته -> استمراری
خشک مزاج -> یبس
بلندی سر کوه -> ستیغ
منش -> خو
قوم بنی‌اسرائیل -> یهود
چه بهتر -> فبها
تلخ عرب -> مر
اهل مکه -> مکی
تون حمام -> گلخن
دور کردن -> دفع
تراوش کردن -> تراویدن
قایق، کرجی -> بلم
پایتخت سوئد -> استکهلم
بی مو -> طاس
اثر جواد مجابی -> کتیبهوایوب
ترس -> بیم
گمراه و منحرف -> بیراه
پرتو -> بارقه
نوعی امتحان -> کتبی
مقابل -> ازا
درون دهان -> بچ
سنگ جادوگری -> یده
کشور آسیایی -> کامبوج
سم -> زهر
جنس نوعی ظرف -> چینی
درون دهان -> بج
اثر ایوان تورگنیف -> دود
فرنام -> لقب
از همه جهات -> همهجانبه