جواب مرحله 913 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 913 جدولانه یک

جواب مرحله 913 جدولانه یک

اثر بالزاک -> سرهنگشابر
علامت جمع -> ان
شهر پیامبر -> مدینه
جستنی در معدن -> رگه
زن خانه‌دار -> کدبانو
سخنان بی‌معنی می‌گوید -> یاوهگو
ویتامین جدولی -> کا
واحدی در ارتش -> هنگ
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
بافنده -> نساج
رمانی از دافنه دوموریه -> میکدهژاماییک
اثر هوشنگ گلشیری -> اینههایدردار
شیشه -> ابگینه
نمودن، نشان دادن -> ارایه
دیگران -> کسان
آنچه نثار می‌شود -> فدا
ثروتمندان -> اغنیا
ابزار شخم زدن زمین -> گاواهن
پوشیدگی -> ابهام
گرده قارچ -> هاگ
فهم و دریافت -> شناخت
گرو گذاشتن -> رهن
باریکی و نرمی -> نازکی
بدگویی کردن -> هجا
ابریشم کم قیمت -> کژ
بی هوشی -> غش
خوش طعم کننده غذا -> ادویه
از اعضای کله پاچه -> بناگوش
فرمت صوت و تصویر -> ویدیو
اثر امیل زولا -> نانا
نشان گذاشتن -> ترسیم
از ایالت های آمریکا -> اوهایو
دهان دره -> خمیازه
تربیت کردن -> تادیب
بهانه‌گیر -> بدقلق
شهر اصفهان -> برخوار
طعنه زدن -> کنایه
مترسک -> ادمک
پادشاهی -> کیی
نوعی پرده عمودی -> لووردراپه
جنس برخی ظروف -> تفلون
اتحاد و هماهنگی -> یکدستی
صدای آهسته -> زمزمه
مسافرخانه بزرگ -> هتل
جنگ‌ها و فتنه‌ها -> هزاهز
لقب امام دهم شیعیان -> نقی
جوجه مرغ -> کریشک
نوعی پلنگ -> یوز
سخن زیر لب از خشم -> ژک
سنبل کوهی -> فو
آرامش خاطر یافتن -> اطمینان
گفتگو کردن -> مکالمه
قدرت -> توانایی
کرم خونخوار -> زالو
تکنوازی -> سلو
وارد کردن -> تزریق
با صراحت سخن گفتن -> رکگویی
شهر آذربایجان غربی -> ارومیه
ابزار قصاب -> ساطور
بزرگ و گنده -> گت
شاکی -> گلهمند
نقصان -> کاهش
نوعی گیاه باتلاقی -> جگن
تار عنکبوت -> کرو
زاهد و عابد -> کاتوزی
نادانی -> جهل
شهر مازندران -> نکا
حیران -> واج
زشتی و گناه -> سییهشارپ
تیز -> شارپ
فرزند زاده -> نوه
سال ترکی -> ییل