جواب مرحله 909 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 909 جدولانه یک

جواب مرحله 909 جدولانه یک

موافقت‌نامه میان چند کشور -> کنوانسیون
کلمه افسوس -> اه
به دور ستاره می‌چرخد -> سیاره
شکلک -> ادا
درختی از تیره بیدها -> سپیدار
کمک کننده -> یاریگر
آهو -> ظب
امر از پیدا کردن -> یاب
نوشته غیر منظوم -> نثر
جلوه -> افکت
اثر برتراند راسل -> درستایشفراغت
اثر محمد ایوبی -> مراثیبیپایان
از ایالات آمریکا -> ایداهو
جواهری قیمتی -> الماس
نمایندگان رسمی کشورها -> سفرا
پرده‌دری -> هتک
منفذی که آب از آن نفوذ کند -> ابدزد
آبستن -> باردار
استهزا -> مسخره
به هوش باش -> هان
اسب خوب و اصیل -> یکران
زمین دور از آب -> لیا
برابر ساختن -> تسویه
ذره بنیادی -> اتم
انکار کردن -> ظی
کافی -> بس
اقامت کردن -> ماندن
ظلم -> ستمگری
وقار و سنگینی -> ارامش
نمایش خنده دار -> کمدی
ده ریال -> تومان
قسمت پر شاخه درخت -> شاخسار
اثر جلال آل احمد -> سفرروس
میزان -> ترازو
گیاه تریاک -> خشخاش
قرائت کردن -> خواندن
بی‌کاره و هرزه -> ولگرد
مسافر -> راهی
قدم -> گام
اداره مسئول امور استان -> استانداری
به دنیا آمده -> متولد
باهوش -> هوشمند
زمان‌ها -> ادوار
ظاهر ساختمان -> نما
شخص پر از نیرنگ -> هفتخط
کفش، پای افزار -> لخا
چیره‌دست -> وارد
پرده پوششی برخی اندام‌ها -> غشا
یار مت -> پت
سیلی و کشیده -> تس
هنوز خسته نشده -> تازهنفس
دوتایی -> دوگانه
نیک هضم شدن -> گواریدن
جوانمردی -> فتوت
حرف ندا -> ای
هضم غذا -> گوارش
بدست آوردن -> اکتساب
ناشی -> ناوارد
اثر شاتوبریان -> اتالا
کنایه از تحریک کردن -> سیخزدن
چاقو -> کارد
سایبان کوچک -> چتر
خوک وحشی -> ساد
اما -> لیک
حرف مقطعه قرآنی -> طه
سوره زنان -> نسا
آب ویرانگر -> سیل
شترران -> حادیحفار
کارش کندن زمین است -> حفار
پول غنا -> سدی
جای، مکان -> بنک