جواب مرحله 908 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 908 جدولانه یک

جواب مرحله 908 جدولانه یک

شهری در ایالات متحده -> جکسونویل
اثر سیامک گلشیری -> ازعشقومرگ
جنبش -> نهضت
ضمیر غایب -> او
فیلم منفی -> نگاتیو
اثر سبکتکین سالور -> بدونعشقهرگز
بامدادان -> صبحگاه
شهری در سیستان و بلوچستان -> زهک
جواب مثبت -> اری
جاده قطار -> ریل
احوال -> اوضاع
آرواره -> سق
پوشش جانداران -> پوست
اخمو -> ترشرو
از حروف الفبا -> ضاد
اطمینان قلبی -> یقین
ملخ -> میگ
ضد -> نقیض
از خدایان مصر -> رع
پخش و پلا -> ولو
از خود راضی -> لوس
دین -> وام
حیوان باربر -> خر
اثر پائولو کوئلیو -> یازدهدقیقه
از شهرهای استان بوشهر -> دیلم
بسیار خوب -> باشه
سر کوه -> شخ
نزدیک شدن -> تقرب
نوعی میمون -> گوریل
کتف و شانه -> خا
کاسه سر -> اهیانه
کنسول بازی قدیمی -> سگا
توصیف -> نعت
برادر عرب -> اخ
ارث بردن -> وراثت
فریادکنان -> خروشان
به دنیا آوردن -> زا
امر به یافتن -> یاب
کاریز -> قنات
باور -> عقیده
رسنده، واصل -> متادی
در هم شدگی در ریسمان -> گره
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
به پایان رسیده -> متناهی
فاصله و دوری -> بعد
هیچ وقت -> ابدا
هیچ انگاری -> نهیلیسم
نوشتن -> ثبت
رویه هر چیز پهن -> سطح
یاری خواستن -> استعانت
بنده خانه زاد -> قن
مقیاس طول -> پا
چربی -> پیه
ضربه با پا -> لگد
پرستار کودک -> دده
افسر -> تاج
تندرستی -> صحت
چرخ به دور آن می‌چرخد -> محور
جای سردسیر -> ییلاق
خودروی جنگی -> تانک
غم و اندوه -> هم
قلمه گیاه -> نشا
رنج و محنت -> لگ
از اندام‌های گوارشی -> مری
گوشت ترکی -> ات
صورت و شکل -> نقش
پایان گرفتن -> انجامیدن
تخم‌مرغ فرنگی -> اگ
نویسنده ایرلندی -> شاو
پرستار فرنگی -> نرس
اثر بالزاک -> عشقکیمیاگر