جواب مرحله 67 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 67 جدولانه یک

جواب مرحله 67 جدولانه یک

آب جاور -> یخ
آب دهان -> خرو
اداره آگاهی قدیم -> تامینات
اکنون -> الآن
با -> مع
برگ برنده -> آس
بسیار خوب -> باشه
پراکندن -> نشر
پیش چشم -> نصب العین
توانگری ، ثروت -> مکنت
حرف فاصله -> تا
درآمد از فرصت ها -> رانت
دلداده مجنون -> لیلی
راز -> سر
راه رفتن کودکانه -> تاتی
زنبور عسل -> نحل
سست ، تنبل -> لس
سفرنامه ای از صادق هدایت -> اصفهان نصف جهان
سنگ ترازو -> وزنه
سوار دلیر و چابک -> شهسوار
سوره زنان -> نسا
شراب خوار -> باده گسار
شهر کنار دریا -> بندر
شیره -> عصاره
شیطان -> اهریمن
صریح -> رک
قسمتی از جمعه -> کلته
قسمتی از عالم هستی -> کهکشان
قوت لا یموت -> نان
گرداگرد دهان -> نس
گروه همفکری در حزب -> فراکسیون
گل سرخ -> رز
مادر خودمانی -> ننه
مخزن سوخت خودرو -> باک
میرا -> فانی
نشانه جمع فارسی -> ها
نظیر ، مانند -> همتا
نماد -> سنبل
نوع دوستی -> انسانیت
نوعی برادر و خواهر -> ناتنی
نوعی نان -> سنگک
کوشش -> جهد
یکدندگی -> لج