جواب مرحله 66 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 66 جدولانه یک

جواب مرحله 66 جدولانه یک

آب منجمد -> یخ
آگاه -> واقف
ادراک -> حس
از رسانه های جمعی -> رادیو
از شرکت های اینترنتی -> یاهو
از لبنیات -> پنیر
بخشی از اوستا -> یسنا
بهشت -> جنت
پهلوان یونان باستان -> هرکول
پیشین تر -> اقدم
تند -> شدید
جنگل -> خیز
چاق و کوتاه -> خپله
حرف فاصله -> تا
حرف نداری -> بی
خانه زنبور عسل -> کندو
خاکستر -> خل
خرس آسمانی -> دب
خسیس -> کنس
داروی ضد باکتری -> آموکسی سیلین
دراز -> طویل
درخت انگور -> مو
دریای عرب -> یم
دستگاه تنفسی ماهی -> آبشش
دلاور ، شجاع -> بهادر
دلدادگی -> عشق
راست قامت -> رشید
زمین ، ناحیه -> بلد
سفید ترکی -> آق
شمیم -> بو
شهرتوت -> کن
صفت گربه -> ملوس
ضربه با نوک پا -> تیپا
ضمیر بیگانه -> یو
عامل تکثیر قارچ ها -> هاگ
فراهم کردن -> تمهید
قبیح -> زشت
قعر جهنم -> درک
قوه حافظه -> یاده
گرانترین بازیگر هالیوود -> جانی دپ
مادر ترکی -> انا
محصول آب و صابون -> کف
می -> باده
میان -> لا
نشانه مفعولی -> را
وسنی -> هوو
کودک تازه راه افتاده -> نوپا
کیسه حمام -> لیف