جواب مرحله 64 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 64 جدولانه یک

جواب مرحله 64 جدولانه یک

اثر پیکاسو -> گرنیکا
اثر چخوف -> نشان شیر و خورشید
از غلات -> جو
امیدوار -> راجی
بانگ ، صدا -> طنین
بخل -> شح
بدی -> شر
بسیار اندوهگین -> خونین جگر
به پایان رساندن -> ختم
بی مانند -> بیتا
پراکندگی -> شت
پنج ترکی -> بش
پول زور -> باج سبیل
پیش کشی برای زوج جوان -> چشم روشنی
تعجب خانمانه -> وا
تندخو -> خشن
جاده قطار -> ریل
چابک -> جلد
چهره شطرنجی -> رخ
خزانه کل مملکت -> بیت المال
خوب نیست -> بد
دریای عرب -> یم
دگر نشده -> دگ
دل آزار کهنه -> نو
دودلی -> شک
ریشه -> بنه
زه کمان -> وتر
سخنرانان -> خطاب
سرازیری -> شیب
ظرف آب خوری -> لیوان
گناه -> ذنب
لکنت ناگهانی زبان -> تپق
مداح -> مدیحه سرا
نرم ، روان -> لین
نرم تر از ریگ -> شن
نوعی نقاشی -> سیاه قلم
همیشگی ، ابدیت -> پایندگی
کمانگیر باستانی -> آرش
یار همیشگی نخ -> سوزن