جواب مرحله 818 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 818 جدولانه یک

جواب مرحله 818 جدولانه یک

آشامیدنی -> مشروب
آشپزخانه -> مطبخ
آماده کردن داروها از روی نسخه پزشک -> نسخه پیچیدن
اثر جواب مجابی -> چند نمایشنامه
اثر محمود دولت آبادی -> اهوی بخت منگزل
از پیامبران -> یحیی
اشاره به دور -> انها
الکی -> دیمی
باب -> در
بانی -> موسس
بخش پایین جامه بانوان -> دامن
بدهکار -> وامی
بدون شک -> یقین
بدین معنی -> یعنی
برای من -> مرا
بن آستین -> ردن
به راستی -> حقا
پاداش و جزا -> سزا
پایتخت صربستان -> بلگراد
پنهان داشتن -> کتمان
پیشوای مذهبی -> اخوند
تازه ترکی -> ینی
تاس کباب -> راگو
تفریق -> منها
چشم میشی -> شهلا
چین پیشانی -> اخم
حدس -> ظن
حرف نهم یونانی -> یتا
حیوان باوفا -> سگ
خدمتکاران -> خدمه
خوراک -> طعام
خوشگذرانی -> عشرت
دارای حد و مرز بودن -> محدودیت
در آب فرو رفته -> غرقه
در بر دارنده -> حایز
درون دهان -> بچ
دریای عرب -> یم
دور داشته شده -> خاسی
دوندگی -> خت
راست ایستاده -> هج
راست گفتن -> صدق
راه رفتن به قصد تفرج -> گردش
رسم کردن -> کشیدن
رشته‌ای در علم پزشکی -> جراحی
روزی‌رسان -> رزاق
روشنایی اندک -> سو
روییدن و پرورش یافتن -> نشو
زبانه آتش -> گر
سبب شونده -> مسبب
ستاره -> اختر
سرکشی کردن -> بازدید
سوی -> جانب
شمشیر تیز کرده -> ابداده
شهر خراسان رضوی -> درگز
شیر ماک -> اغوز
شیوع بیماری مسری -> اپیدمی
صدای مرغ -> قدقد
عملی در نماز -> رکوع
فلز ارتجاعی -> فنر
مات و مبهوت -> حیران
مرغ مردارخوار -> کرکس
معشوقی و محبوبی -> دلبری
ملی -> ناسیونال
مناجات -> دعا
موافق -> مساعد
میوه ترش و شیرین -> لیمو
میوه هفت سین -> سنجد
نابینا -> روشندل
ناز کردن -> تسحب
نرخ -> قیمت
نوعی حریر خام -> مشتی
نوعی ورزش -> رزمی
همنشین -> ندیم
کاغذ روزنامه -> وب
کشور اروپایی -> انگلستان
کندن علف‌‌های هرز -> وجین
کوچ کرده -> رحیل
کیمیای جدید -> شیمی