جواب مرحله 812 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 812 جدولانه یک

جواب مرحله 812 جدولانه یک

آزار -> اذیت
آزرم -> حیا
آسوده خاطر -> فارغبال
آغاز فصل زیبا -> نوبهار
آلت موسیقی -> ساز
آواز بلند -> هتف
آواز جوشیدن دیگ -> غلغل
ابزار تنظیم فشار گاز -> رگلاتور
اثر فتانه حاج سیدجوادی -> درخلوت خواب
اصلاح کردن جامه -> رفو
الف -> هزار
انگبین -> ظی
باختر -> غرب
بردن و انتقال دادن -> حمل کردن
به هوش باش -> هان
بیرون از حکم کلی -> استثنا
پاک کردن -> تطهیر
پراکندن -> نشر
پریشان کردن -> برهم زدن
تاج خروس -> کرت
تاریخ نویس -> مورخ
تبار -> ایل
تصویر صورت از روبرو -> تمام رخ
تکیه بر پشتی -> لم
جای بی‌هوا -> خلا
جهنم -> دوزخ
چاپلوسی -> تملق
حرص و طمع -> از
حرف نهم یونانی -> یتا
خوراکی -> غذا
در حمام بجویید -> وان
درنگ کردن -> تعلل
درنگ، ایست -> وقفه
دنبه برشته شده -> جزغاله
دو طاس بازی نرد -> کعبتین
ذات -> هویت
رطوبت -> نا
رطوبت -> نم
زمین -> ارض
زیرک -> ذکی
سخن گفتن -> حرفزدن
سرد شدن -> برودت
سرقت -> دزدی
سرمشق -> الگو
شالیکوب -> دنگ
شرکت مربوط به ماهی -> شیلات
شهر فولاد اصفهان -> مبارکه
عدد مقدس -> هفت
عدد ورزشی -> دو
عید ویتنامی‌ها -> تت
غیر واقع -> مجاز
فراخواندن -> احضار
فریب دادن -> اختداع
گریبان -> یقه
گلوگاه آبی -> بغاز
گمراهی -> ضل
مانند و شبیه -> مثال
مایع بین عدسی و شبکیه -> زجاجیه
مرخصی به علت بیماری -> استعلاجی
مقابل کمی -> کیفی
مقرراتی و جدی -> سختگیر
مقیاس طول -> پا
مناسب -> بجا
نااستوار -> لق
هر چیز بسیار ریز -> ذره
وسنی -> هوو
ویتامین جدولی -> کا
کشتی چوبی -> لنج
کلمه افسوس -> اوه
کوتاه‌گویی -> ایجاز
یک فرد از جماعت -> عضو