جواب مرحله 60 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 60 جدولانه یک

جواب مرحله 60 جدولانه یک

آب ویرانگر -> سیلاب
آدم کش -> قاتل
آشکار کننده -> مبین
ابزار جنگی قدیمی -> گرز
اثر و نشان -> رد
از حروف یونانی -> بتا
از رنگ ها -> آبی
از ورزش های زمستانی -> اسکی
اسباب خانه -> مان
استخوان بندی -> اسکلت
افشرده -> کنستانتره
امتحان -> آزمایش
امتنان -> سپاس
بت -> صنم
برتر از گوهر -> هنر
برچسب رایانه ای کالا -> بارکد
برکت سفره -> نان
بهبودی از بیماری -> شفا
بوی گوشت گندیده -> زقم
پارسایی و پاکدامنی -> عفاف
پرده دری -> هتک
پشت سرهم -> ردیف
پهلوان -> یل
تصدیق روسی -> دا
تکیه بر پشتی -> لم
تیره و کدر -> تار
چه بهتر -> فبها
چوب برای سوختن -> هیزم
حافظ امنیت جامعه -> پلیس
حرف ندا -> ای
حرکت زیر در نگارش -> کسره
حمام کاشان -> فین
خالی -> تهی
خدمه هواپیما -> مهمان دار
خط کش مهندسی -> تی
خودروی جنگی -> تانک
خون بها -> دیه
دست مالیدن -> لمس
دستی -> یدی
دشنام دادن -> سب
دور از شما -> بلانسبت
راهنما -> بلد
زرد انگلیسی -> یلو
سروکله -> راس
شمشیر -> سیف
ضمیر غائب -> او
ظرف لباس شویی -> تشت
عدد روستا -> ده
علیم -> دانا
غول برفی -> یتی
قائم مقام -> نایب
قیام کردن -> سر برداشتن
لقب اشرافی انگلیسی -> ارل
لنگه چیزی -> تا
مادر عرب -> ام
ماه انقلاب -> بهمن
متفکر -> فکور
مدرک آوردن -> استناد
مطیع -> رام
مهلت و امان -> زنهار
موشواره -> ماوس
مکان بی خطر -> امن
ناشنوایی -> کری
نی تو خالی -> نای
کشور عجائب -> هند