جواب مرحله 58 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 58 جدولانه یک

جواب مرحله 58 جدولانه یک

آب تازی -> ما
آب منجمد -> یخ
از اعضای درخت -> تنه
از لبنیات -> سرشیر
اصلاح طلب -> رفورمیست
اهل فلسفه -> فیلسوف
بانگ خر -> شهیقه
برابر و مساوی -> یر
بعید -> دور
بها و قیمت -> ارزش
بهر وارونه -> رهب
بهم چسبیده -> متصل
بیماری ریوی -> سل
پایان -> تمام
پایان نامه -> تز
پدال دوچرخه -> رکاب
تشخیص -> تمییز
تفاله -> ثفل
تولید -> زایش
چوب سخت قیمتی -> آبنوس
داروی بیهوشی -> کلروفرم
دستگاه نمابر -> فکس
رفیق مشهدی -> یره
ساده -> سهل
سارق و دزد -> لص
شالوده و بنیاد -> اس
طریقه و روش -> وتیره
عداوت -> کین
قدرت -> دست
قطع عملیات جنگی -> آتش بس
گردآلود -> نفام
گرو گذاشتن -> رهن
گروه -> خیل
میوه قابل برداشت -> رسیده
نشان و رونق -> نمود
نوعی ترشی -> لیته
وزیر افراسیاب -> ویسه
وزیر طغرل -> کندری
وسیله حمل لوازم یدکی -> یدک کش
کشتی کوچک -> سنبوق
کمک -> یاری
کیسه پول -> بدره
یار شیرین -> فرهاد