جواب مرحله 51 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 51 جدولانه یک

جواب مرحله 51 جدولانه یک

آرتیست -> هنرمند
از بیماری ها -> دیفتری
از پرندگان -> سار
از رودها -> دز
از مواد نقاشی -> گواش
از ورزش ها -> یوگا
او -> وی
با نهایت سرعت -> تخته گاز
بدن -> تن
بنیادی ترین حق هر انسان -> آزادی
پاره آتش -> شرر
پرحرف -> حراف
پسوند شباهت -> سا
تازه -> نو
تراویدن -> ترشح
جنس قوی -> نر
چهره -> رخ سار
حرف فاصله -> تا
حرف ندا -> یا
در -> مروارید
دشمن ، جنگ -> آفند
دورویی -> ریا
سرمای بسیار شدید -> زمهریر
سست و ناتوان -> مهین
عابر ، مسافر -> ره گذار
عدد مقدس -> هفت
گرفتن -> اخذ
لباس شنا -> مایو
می نویسند و پست می کنند -> نامه
همیشه اوقات تلخ -> اخمالو
کنایه از فرزند -> جگرگوشه
یار پیچ -> مهره
یکدنده -> لج