جواب مرحله 50 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 50 جدولانه یک

جواب مرحله 50 جدولانه یک

از مناطق کشور انگلستان -> ولز
انسان -> بشر
پایتخت روسیه -> مسکو
پر و بال اصلی مرغ -> شاهپر
پست تر -> ارذل
تکرار حرف -> ن ن
ثروتمند -> بای
جنبش و تکان -> نوسان
چهارپا -> بهیره
خشک مزاج -> یبس
دام صیاد -> تله
ده و روستا -> مدر
روش و طریقه -> متد
زمین لرزه -> زلزله
زیرپا مانده -> له
سخن چینی -> نمیم
سوغات گجرات -> تمر
شدیدتر -> اشد
طبقه کارگر -> پرولترایا
علت -> دلیل
فلز پرمصرف -> آهن
گوجه فرنگی -> تمات
گیره جراحی -> پنس
مردمک -> باهک
نژاد ایرانی -> آریا
نگران نیستم -> نیندیشم