جواب مرحله 48 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 48 جدولانه یک

جواب مرحله 48 جدولانه یک

آشفتگی -> هرج
آن سوی -> ورا
از ماههای فرنگی -> اوت
اقبال و طالع -> بخت
بچه گوسفند -> بره
برادر پدر -> عم
برملا -> فاش
پرستار کودک -> ل ل ه
تاخت و تازها -> حملات
حکم -> قضا
خلوت کردن -> قرق
خم کاغذ -> تا
درد و رنج -> الم
روکش دندان -> مینا
زشتی -> قبح
زمان ناچیز -> آن
شکوه و بزرگی -> هیبت
عهد و پیمان -> شرط
قریحه شعری -> طبع
گرمسیر -> قشلاق
گریز -> فرار
محل و مکان -> جا
مرد عرب -> رجل
مساوی -> برابر
معبود دورغین -> بت
هجی کردن حروف -> هجا
همانندی -> تشابه
واحد پتانسیل -> ولت
کیهان -> فضا
یادداشت -> نت
یار سوزن -> نخ