جواب مرحله 47 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 47 جدولانه یک

جواب مرحله 47 جدولانه یک

از فرشتگان قبر -> نکیر
اقامت کردن -> سکونت
الطاف الهی -> نعمات
بازی کودکانه قدیمی -> اتل متل توتوله
بازیچه دخترانه -> عروسک
بالاتر ، بهتر -> رودست
برج فرانسه -> نل
بین ، میان -> لا
پژواک صدا -> اکو
پیشوای دینی یهود -> خاخام
تا -> خم
جنس کف خیابان -> آسفالت
چاق انگلیسی -> فت
حرف های بی سر و ته -> آسمان و ریسمان
خیال کننده -> متخیل
راه کوتاه -> ره
رها -> ول
مال بعضی ها کوتاه است -> دیوار
ماه فرنگی -> آوریل
مدرک کارشناسی -> لیسانس
منظم و مرتب -> جور
نوعی پوشاک بی آستین -> شنل
نوعی زردآلو -> قیسی
همه دارند -> اسم