جواب مرحله 46 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 46 جدولانه یک

جواب مرحله 46 جدولانه یک

اثر همین گوی -> پیرمرد و دریا
اجداد -> آل
از این پس -> منبعد
اسب چاپار -> یام
بازیگر زن هالیوود -> شارون استون
برآن خنده می نشیند -> لب
بی بند و بار -> ول
پشته -> تل
پیروان ارسطویی -> مشایین
تازه داماد -> نوشاد
چاه جهنم -> ویل
حیوان باربر -> خر
خداوند -> رب
خوب و خوش -> وش
رود فرانسه -> رن
سخنان بیمارگونه -> یان
شما فرانسوی -> وو
شهر -> بلد
شکم و داخل -> جوف
صورت ظاهری -> نما
غیر عرب -> عجم
فراوانی -> بسامد
گمراه کننده -> اماره
ناپیدا -> گم
نهفته -> نهان