جواب مرحله 45 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 45 جدولانه یک

جواب مرحله 45 جدولانه یک

ابزار فالگیری -> رمل
اثر قلم -> خط
الفت -> انس
بخشنده -> کریم
برگه کاغذ -> ورق
بندگی -> توق
تنها و تک -> یکه
چهره شطرنجی -> رخ
حرف فاصله رسان -> تا
دامنه کوه -> دعن
دستگاه مولد برق -> دینام
دشوار -> صعد
دوا -> دارو
رایگان -> مفت
ردیاب -> رادار
روشنی چشم -> قره
سوختن -> سوز
شامل شدن -> عم
شتر قوی باکش -> لوک
شماره نخستین -> یک
صدای درهم -> همهمه
علم پزشکی -> طب
فراخ و گشاده -> پهن
مدت حیات -> عمر
مراقب -> بپا
مصونیت -> صیانت
ناشنوا -> کر
وصله ناپیدا -> رفو
ول کردن -> ترک
کاشتن -> زرع
یار و صاحب -> قرین