جواب مرحله 44 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 44 جدولانه یک

جواب مرحله 44 جدولانه یک

اثر روسو -> امیل
اجداد -> آل
احمق ، گیج -> گاگول
ادیت -> ویرایش
از پوشاک -> تی شرت
از حشرات انگلی -> شپش
از عارضه های چشمی -> آستیگمات
از مراکز استان ها -> کرج
از مشتقات نفت -> قیر
ایراد -> اشکال
تیم آبی ها -> استقلال
زبان پاکستانی -> اردو
شکاف زمین شناسی -> گسل
شکستن -> کسر
صادق و بی ریا -> یک رنگ
صنم -> بت
مزه دهان جمع کن -> گس
مفلس ، بینوا -> آس و پاس
نامعلوم -> مجهول
نامی برای باغبان -> گل کار
کوفتن -> دق
یاره -> النگو