جواب مرحله 41 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 41 جدولانه یک

جواب مرحله 41 جدولانه یک

بستن ، دوختن -> رتق
پافشاری -> سماجت
توبه اش مرگ است -> گرگ
تیرهای بزرگ چوبی -> الوار
جای بی خطر -> امن
خطاب مؤدبانه -> جناب
زور ، سنگینی -> فشار
سال خورده -> کهن سال
سالک -> رهرو
شرکت هواپیمایی اروپا -> ایرباس
صحیح نیست -> نادرست
عدد ورزشی -> دو
عشق فرنگی -> لاو
گردش در گلزار -> گل گشت
مجاز از شخص همه کاره -> آچار فرانسه
مجاز از کار احمقانه -> بچگانه
مکان -> جا
هنرمند -> آرتیست
یکدیگر را کشتن -> تقاتل