جواب مرحله 40 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 40 جدولانه یک

جواب مرحله 40 جدولانه یک

آستانه -> پیش آهنگ
از مقامات ارتشی -> سرتیپ
به دندان گرفتن -> گاز
به هر حال -> باری
پسوند آلودگی -> ین
جدید و نو -> تازه
چاشنی صبحانه -> مربا
چراغ -> سراج
خدای باستان -> را
دهان کجی -> ی ی
زهر خورده -> مسموم
ستاره -> تارا
گرده قارچ -> هاگ
گل سرخ -> ورد
گیافی از طائفه نعنا -> گزنه
مرکز کردستان -> سنندج
مفصل دست -> آرنج
نشانه -> آماج
نگاه کردن -> نگریستن
نیکوکار -> خیر
وضع حمل -> زایمان