جواب مرحله 37 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 37 جدولانه یک

جواب مرحله 37 جدولانه یک

پشت سرهم -> ردیف
پوشش ستور -> جل
ترک دیار -> کوچ
جمع امین -> امنا
خم کاغذ -> تا
درویش -> قلندر
طعم -> مزه
فیلم سیاسی معروف -> زد
متعفن -> بدبو
مرد عرب -> رجل
مرغ می رود -> جا
نگار -> بت
نوعی رو انداز -> پتو
هواپیما سری -> جت
واحد شمارش مغازه -> باب
وارونه -> چپه
وسیله تنیس -> راکت
کرانه آسمان -> افق
کوچ -> مهاجرت
یک دنده -> لجوج

powerbank