جواب مرحله 35 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 35 جدولانه یک

جواب مرحله 35 جدولانه یک

انسان ها -> آدمیان
انصاف -> عدل
پارچه باریک بلند -> نوار
پرده در -> هتاک
پهلو -> جنب
پوست گندم -> سبوس
جلد کردن -> تجلید
جمع شعبه -> شعب
رمق -> نا
رونوشت -> کپی
ساز شاکی -> نی
سیال تنفسی -> هوا
محموله -> بار
مصیبت -> بلا
میان تهی -> پوک
نگهبان -> بپا
همسایه مازندران -> گلستان