جواب مرحله 32 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 32 جدولانه یک

جواب مرحله 32 جدولانه یک

ابزار احتیاطی -> یدک
از امراض چشمی -> آب سیاه
از چاشنی ها -> رب
از فرآورده های گوشتی -> سوسیس
از هنرها -> تیاتر
افسر -> تاج
بین -> لا
توان -> نیرو
خط کردن -> ریسک
سبزی نارنجی -> هویج
مهارت ، توانایی -> ید طولی
میل شدید -> شهوت
نفوذ کامپیوتری -> هک
هواپیما عجول -> جت
واحد شمارش نفت -> بشکه
کاروانسرا -> رباط