جواب مرحله 31 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 31 جدولانه یک

جواب مرحله 31 جدولانه یک

بلبل -> هزاردستان
بلند ، شیوا -> رسا
جهنم -> دوزخ
حرف دهن کجی -> ی ی
زیاد شدن -> تکثر
شبیه -> مانند
طرف -> ور
علامت -> نشان
عکس العمل -> واکنش
قطعی برای کتاب -> وزیری
متحیر شدن -> یکه خوردن
مدح ، ستایش -> سنا
نوار باریک پایین دیوار -> قرنیز
هم اکنون -> اینک
یک خودمانی -> یه