جواب مرحله 30 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 30 جدولانه یک

جواب مرحله 30 جدولانه یک

آواز دهنده -> هاتف
اثر آلودگی -> لکه
اثر نیکولای گوگل -> شنل
بی کار ، باطل -> علاف
چای فرنگی -> تی
خستگی -> تعب
رستی بی ریشه و برگ -> جلبک
رفیق نامناسب -> ناباب
سلامتی ، تندرستی -> عافیت
سودای ناله -> آه
فیلمی با بازی جانی دپ -> رنجر تنها
فیلمی جنایی با بازی مورگان فریمن -> هفت
ناحیه ای در جنوب شرقی آسیا -> بنگال
همراه بلبل -> گل
واحد سطح -> آر