جواب مرحله 29 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 29 جدولانه یک

جواب مرحله 29 جدولانه یک

از غدد اصلی بدن -> هیپوفیز
پیشوا -> رهبر
تعبیر کننده خواب -> خواب گزار
حرف بیزاری -> اف
خودروساز آلمانی -> پورشه
در ارتش خدمت می کند -> سرباز
رام -> اهلی
راندن ، دفع کردن -> ذب
رتبه کارمندی -> اشل
ره آور اصفهان -> گز
شاخه ای از زبان ترکی -> آذری
علت -> سبب
لقب داریوش -> دارا
هرگردی نیست -> گردو