جواب مرحله 28 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 28 جدولانه یک

جواب مرحله 28 جدولانه یک

آرامگاه -> مزار
آزرم -> حیا
از بیماری ها -> سل
از مارهای خطرناک -> کفچه مار
اموال وقف شده -> اوقاف
جانداران و محیط زیستشان -> اکوسیستم
سلامتی می آورد -> سلام
صمغ ساقه گون -> کتیرا
عدد روستا -> ده
عدد هندسی -> پی
لغزنده -> لیز
مال دار ، ثروتمند -> دارا
مهارت فردی ورزشکار -> تکنیک
همراه نبات -> نقل