جواب مرحله 27 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 27 جدولانه یک

جواب مرحله 27 جدولانه یک

از درندگان جنگل -> پلنگ
بازداشتن -> نهی
باغبان -> گل پیرا
بخشی از فیلم -> پلان
بخیه خیاطان -> کن
پول آسیایی -> ین
خاندان -> ایل
خبر رسواگر -> لو
رمق -> نا
رود فراعنه -> نیل
صدمه -> اک
عضو راهرو -> پا
محبوس -> زندانی
مرزبان -> کیا
همدم -> یار
کریدور -> راهرو