جواب مرحله 26 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 26 جدولانه یک

جواب مرحله 26 جدولانه یک

آزادی خواه -> لیبرال
آسان گرفتن -> تساهل
آنی -> زود
اختلال دستگاه گوارش -> رودل
به آن لم می دهند -> پشتی
جوانمرد -> راد
حامی مالی -> اسپانسر
درون -> تو
سو -> جهت
شدیدتر -> اشد
طلا -> زر
کمربند زمین -> استوا