جواب مرحله 447 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 447 جدولانه یک

جواب مرحله 447 جدولانه یک

آهنگر -> حداد
ابزار اندازه‌گیری زاویه -> نقاله
اجاره‌بها -> کرا
از بت‌های جاهلیت -> لات
از جزایر ژاپن -> یزو
از سازها -> رباب
از مردم غرب -> غربی
از نت‌ها -> فا
استخوان شکستنی -> جناغ
انگشت اشاره -> سبابه
با حرص و عجله خوردن -> لمباندن
باحمیت -> غیرتی
بازگشتن -> رجوع
باطل کردن -> لغو
بالن -> وال
برکات -> نعمات
بنده زرخرید -> برده
به پایان رساندن -> ختم
به دنیا آوردن -> زا
بی نظم و ترتیب -> بی سامان
بینی -> دماغ
پریشان -> ژولیده
پوست دباغی نشده -> اهاب
پیاله -> کاسه
پیکان -> فلش
ترس -> بیم
ترکردنی برای سخن گفتن -> لب
تنها -> منفرد
جنازه -> نعش
چغندر پخته -> لبو
چیره -> غالب
حرص -> از
حرف نفی -> نه
خالص و پاک -> بی الایش
خانه چهارپایان -> اغل
خانواده -> اهل
در هم پیچیدن -> لف
درس درست نوشتنی -> املا
درس گروهی -> سمینار
راز -> رمز
راهره سقف دار -> هشتی
رطب -> خرما
روش و طریقه -> منوال
زینت دهنده -> پیراینده
سازمان اطلاعات آمریکا -> سیا
سر شب -> شام
سست و ناتوان -> زپرتی
سلطه هم معنی می‌دهد -> یوغ
شهر آذربایجان شرقی -> اهر
شهر آذربایجان غربی -> پلدشت
شهر اصفهان -> شهرضا
شهری در انگلستان -> یورک
ضمیر فرانسوی -> وو
طاقچه -> رف
عوض شدن -> تبدل
غنیمت جنگی -> فی
قطعه احتیاطی -> یدک
قطعه قطعه -> تکه تکه
قورباغه -> بک
گوارش -> هضم
گیاه الیافی -> کتان
لاغر -> هزیل
مجرای آب -> ناودان
میز کوچک -> عسلی
ناپسند -> بد
نازایی -> عقم
نازک و لطیف -> ناعم
نام خدا در تورات -> یهوه
نرم‌تر -> الین
نشستن -> جلوس
نقص -> عیب
نهایی -> غایی
نیروها -> قوا
هوشیار -> زبل
واحد داروی مایع -> سی سی
کجاست -> کو
کشور آفریقایی -> غنا