جواب مرحله 443 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 443 جدولانه یک

جواب مرحله 443 جدولانه یک

آمد و شد کردن -> تردد
اتومبیل باری کوچک -> کامیونت
اثر ناصر خسرو -> وجهدین
از آحاد زمان -> سال
از اقوام ترکمن -> یموت
از رودهای مرزی -> اترک
از شهرهای مرکزی -> مهاجران
اسبی که سفید باشد -> هدنگ
انجیر قرآنی -> تین
باد کم -> رش
باربر شهری -> وانت
باشگاه، انجمن -> نادی
بذر گیاه -> دان
برکات -> نعمات
به تأکید -> اکیدا
بیهوده و بیکاره -> هرزه
پارچه معیوب -> زده
پالیز خربزه و هندوانه و ... -> لته
پایتخت یونان -> اتن
پرخور -> شکمو
پرستش -> یشت
پشم شتر -> وبر
پنج ترکی -> بش
تخلیه کردن آب بینی -> فینکردن
جام معروف -> جم
جدا از هم -> سوا
جنگ‌ها و فتنه‌ها -> هزاهز
چای فرنگی -> تی
چند ذره -> ذرات
چین خوردگی لباس یا پارچه -> کیس
خوارتر -> اذل
دام -> تله
دسترنج زنبور -> عسل
دوزنده -> خیاط
رأس -> سر
راست -> سهی
رخت -> لباس
ریز ریز -> نمنم
زیرجامه -> تنبان
ساز ضربی -> دف
سبب‌ها -> علل
ستاره عرب -> نجم
سلطان -> شاه
سوی -> جهت
شهر فارس -> جهرم
شهر کرمان -> کهنوج
شکار -> نخجیر
ظرف لباس‌شویی -> لگن
عدد ماه -> سی
عدو -> دشمن
عریان -> رت
غنیمت جنگی -> فی
قرضی -> عاریه
قورباغه -> بک
گل خوشبو -> پونه
گلیم -> زیلو
گمان -> شایبه
لاغر و ضعیف -> نزار
لذت‌بخش‌تر -> اشهی
لیز و چسبنده -> لزج
ماتم -> عزا
مجموعه علم‌های تجربی -> علوم
مراد و مقصود -> کام
مقصود و مراد -> معنی
موجود نامرئی -> جن
نادانی -> جاهلیت
ناسازگار -> نامتجانس
نمایندگان مردم -> وکلا
نوعی شنا -> کرال
نیتروژن -> ازت
همگی -> اجماعا
هوشیار و گرامی -> نبیل
واحد پول غنا -> سدی
کارگر -> عمله
کشور آسیایی -> فلسطین
کهنه -> مندرس
کوزه بزرگ -> هب