جواب مرحله 440 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 440 جدولانه یک

جواب مرحله 440 جدولانه یک

آبسوار -> حبابماور
آری -> بلی
ابزار درو -> داس
اثر برتراند راسل -> تکامل فلسفی من
اثر ساموئل بکت -> همه افتادگان
اثر گی دو موپاسان -> یکزندگی
از ایالات آمریکا -> ایداهو
از بیماری‌های مسری -> وبا
از روی ناچار -> اجبارا
از نزولات آسمانی -> برف
اصول عقیدتی لنین -> بلشویسم
امر تو را اطاعت می‌کنم -> لبیک
با هم جور شدن -> انسجام
بالش -> متکا
بخشش -> داد
بخشنده -> پردل
بلبل -> هزار
به طور خلاصه -> اجمالا
بهره‌مند -> برخوردار
پاک شدن -> طهر
پریشانی -> سراسیمگی
پنبه پاک نکرده -> وش
پیچ و تاب -> خم
پیوند دهنده دو دریا به هم -> تنگه
تمام و کامل -> تام
تمدنی باستانی -> اکد
توانایی -> یارا
ثروتمند شدن -> تمول
چه جور -> چگونه
چیره شدن -> غالبامدن
حاکم هندی -> راجه
خانواده -> اهل
خاک -> تریت
خرس عرب -> دب
خشکی -> یبس
خطاب بی‌ادبانه -> هی
خمیازه -> اسا الدیتمول
خون -> دم
دارای بسته بندی استوانه‌ای -> رول
دانه خوشبو -> هل
دگرگونی سیاسی -> انقلاب
دوک -> شبک
رشته صلیب -> زنار
زمان بی ابتدا -> ازل
زیانکار -> خاسر
سادگی -> لریزری
سبب خنکی بدن -> مبرد
سبزی سالادی -> کلم
سرها -> ریوس
سلاح کاشتنی -> مین
سنگینی و وقار -> هنگ
سکسکه -> هک هک
شام -> عشا
شهر مرکزی -> خمینمشاه
شهرت -> اوازه
شهری در ایالات متحده -> سنتلوییس
طاقچه -> رف
گرم -> تفتان
گشاد نیست -> تنگ
مأیوس -> دلسرد
ماهیانه -> مقرری
منفرد -> یگانه
نام ترکی -> اد
نشانه -> ایت
نهر بزرگ -> رود
نوعی طبل کوچک -> نقاره
نی در آن فراوان روییده -> نیزار
نیستی و مرگ -> هلاکت
هر کس بکند ته آن می‌ماند -> چاه
همدوش و همردیف بودن -> برابری
کفش چوبی -> سندل
کوبیدن -> دق
کوچک -> که
یخه -> گریبان