جواب مرحله 25 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 25 جدولانه یک

جواب مرحله 25 جدولانه یک

از ابزار بنایی -> شاغول
او -> وی
پسوند شباهت -> جغ
تابلویی از کلود مونه -> سنلازار
جوانمرد -> لوطی
غذاخوردن -> تناول
فیلمی از اسپیلبرگ -> لینکلن
قره قروت -> زج
نوعی جعبه کوچک -> قوطی
وی -> او
کفیل ، ضامن -> رهین