جواب مرحله 435 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 435 جدولانه یک

جواب مرحله 435 جدولانه یک

تکنولوژی -> فناوری
میوه هندی -> انبه
چوپان -> شبان
غم و اندوه -> هم
الفبای موسیقی -> نت
گرفتن -> ستاندن
فریاد زدن -> جارکشیدن
کله -> سر
گمان -> وهم
عیب و ننگ -> عار
نوعی قند -> گالاکتوز
فایده دانستن -> غنیمتشمردن
حربی -> جنگاور
شهر فارس -> استهبان
بسیار مهربان -> ودود
شبیه -> مانا
مقابل شب -> روز
برهنه -> ورت
دود کردن -> دخ
دستبند -> یاره
بار برداشتن -> حمل
از خدایان بابل قدیم -> نبو
دریاسالار -> ادمیرال
یاری دهنده -> مددکار
سه تا صد -> سیصد
گربه عرب -> هر
یاری -> نصر
دارای آواز دلنشین -> خوشنوا
پایتخت آنگولا -> لواندا
قدح، کاسه -> تاس
بوستان -> باغ
چشم چرانی -> دیدزدن
گریزاندن -> رماندن
زمین شناسی -> ژیولوژی
محل ورود رود به دریا -> مصب
پرهیزگار -> تقی
آقای اسپانیایی -> دن
باب -> در
خیال کننده -> متصور
بر زمین نشتن هواپیما -> فرودامدن
شمارگان -> تیراژ
جریمه و تاوان سخت -> نقرهداغ
گمراهی -> غی
شمشیر -> سیف
کوبیدن -> نقر
شهر مرکزی -> مهاجران
آتش قرآن -> نار
نوعی فروش -> مزایده
رود خوزستان -> دز
درخت زبان گنجشک -> ون
بچه گوسفند -> بره
اندازه -> مقیاس
سختی -> شقا
شهرها -> مدن
اثر آنتوان چخوف -> ایوانف
برچسب -> لیبل
تمام و کامل -> تام
شهر گلستان -> ازادشهر
مجبور کردن -> وادارکردن
شهری در اسپانیا -> سویا
پایین -> فرو
حیله و مکر -> دسیسه
دوره ضعف پس از بیماری -> نقاهت
چله کمان -> زه
چابکی -> هژ
هادی -> راهبر
نیاکان -> اجداد
متمایل به یک جهت -> یکوری
جنگ -> اویز
سونوریته -> صدادهی
مرگ ندارد -> لایموت
شهر شمالی -> رامسر
یک نیمه برخی حبوب -> لپه
پارچه زردوزی شده -> لندره
همراه کوپال -> یال
خواستن -> ارادت
پرنده یک و چهل -> کلاغ
زنجبیل شامی -> ابون
پسوند ساخت قید -> انه
جانب -> طرف
شکم روی -> اسهال
درونی -> ذهنی
گشوده -> اوپن
مشرق -> خاور
برای دیدن اجسام ریز به کار می‌رود -> ذرهبین
خانه -> سرا
متخصص -> خبره
دیوار کوتاه -> نرا
سرجوخه نیروی دریایی -> سرناوی
درد چشم -> رمد
کرم، حشره -> کخ
ستاره کم‌نور -> سها
قلم انگلیسی -> پن
پرحرفی -> ور
شهر مرکزی -> پرندک
داخل -> درون
درخت زیبا و پردوام -> چنار
اثر آگاتا کریستی -> جنایتخفته

powerbank