جواب مرحله 434 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 434 جدولانه یک

جواب مرحله 434 جدولانه یک

اثر گی دو موپاسان -> گردنبندالماس
خمیدگی -> انحنا
شناگر زیر آب -> غواص
باب -> در
چای فرنگی -> تی
حرف استثنا -> مگر
بار دوم -> ثانیا
دشمن -> ضد
شهر رازی -> ری
از ایالات آمریکا -> کانزاس
سختی و عذاب -> وبال
اثر محمد رحیم اخوت -> نامهاوسایهها
ناشی -> ناوارد
متوقع -> امیدوار
سرشیر -> خامه
دور بازی -> راند
شهری در اسپانیا -> المریا
کودن -> خنگ
گورستان زرتشتیان -> ناووس
اساس -> مبنی
اسباب عروس -> جهاز
میان سرای -> صحن
دومین -> ثانویه
واحد پول نیجریه -> نایرا
بوستان -> باغ
بزرگ منشی -> نب
تصدیق انگلیسی -> یس
ژنرال جنگ های انفصال -> لث
دور کردن -> نفی
از ایالت‌های آمریکا -> الاباما
پرنده زیبا -> قو
ظاهر -> نمایان
واصل شدن -> رسیدن
شهر انار -> ساوه
آبی که بیهوده جاری شده -> هرزاب
یومیه -> روزمره
مرجع مطالعات -> رفرنس
نخست، اول -> یک
بانگ -> غو
پهلو -> جنب
عدد خیطی -> سه
بیرون -> خارج
نشانه مفعولی -> را
نرم -> لین
بخش مراقبت های ویژه -> سیسییو
بیماری سگی گرفتن -> هارشدن
از ماه‌های سریانی -> ایلول
اثر گوته -> فاوست
چه کسی -> کی
مدت زمان معین -> دوره
شوهر خواهر -> یزنه
شهر یزد -> بهاباد
چوب سوزاندنی -> هیزم
باندرل -> نوارچسب
ساز ضربی -> دف
نیمه تاریک زمین -> شب
قسمت خارجی ساختمان -> نما
سبزی خوراکی خوشبو -> نعناع
اثر جمال میرصادقی -> روشنان
نر نیست -> ماده
کوزه بزرگ -> هب
از ادات تشبیه -> سا
پرخور -> رس
گرفتنی در حمام -> دوش
واحد پول کره شمالی -> وون
منسوب به مکه -> مکی
آبشخور -> مشرب
هیئت وزیران -> دولت
بازی توپ و چوب -> بیلیارد
یاری -> مساعده
عامل شفا -> دارو
اطلاعات کامپیوتری -> داده
فرمانبرداری کردن -> سرنهادن
دست سائیدن -> بسودن
پدر سام -> نریمان
اثر ایان فلمینگ -> دکترنو
پهلوان تازه‌کار -> نوچه
به غذا می‌زنند -> چاشنی
مادر -> والده
گلو -> نای
شرح -> بیان
تقویت امواج رادیویی -> رله
لقب اشرافی اروپایی -> کنت
نقش هنری -> رل
لباس -> کسوت
قدرت و توانایی -> وسع
نزدیک شدن -> تقرب
سرخ کم رنگ -> بور
صبح زود -> پگاه
پادشاهی -> کیی
بخشی از مغز -> مخ
خم و شکن -> پیچوتاب
همراه گداز -> سوز
محل استقرار نیروهای انتظامی -> پاسگاه
خورشت پر روغن -> مسما
خطاب بی‌ادبانه -> هی
بگو در قرآن -> قل
تلخ عرب -> مر
لاشخور -> مردهخوار
در حال دویدن -> دوان
دوری کردن از بدی -> تنزه
تیز و برنده -> تند
چاقی -> فربهی

powerbank