جواب مرحله 23 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 23 جدولانه یک

جواب مرحله 23 جدولانه یک

آدرس -> نشانی
پسوند آلودگی -> ین
تپه -> تل
خمیر ورنیامده -> فطیر
رنجور -> آزرده
رود اروپایی -> رن
ستاره دنباله دار -> هالی
شرح و تفسیر خبر -> گزارش
علامت جمع -> ان
محکم کردن -> شد
مرغابی -> بط
هزار کیلو -> تن