جواب مرحله 402 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 402 جدولانه یک

جواب مرحله 402 جدولانه یک

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری -> هوانورد
اثر امیر عشیری -> یک گلوله برای تو
اثر رجب علی اعتمادی -> دخترشاه پریان
اثر ژولین گرین -> لویاتان
اداره امور را بر عهده دارد -> گرداننده
از ابزار پرواز -> بالون
از پیامبران -> داود
از سوره‌های قرآن -> غاشیه
از طرف خدا نازل شده -> وحی
استارت قدیم -> هندل
انسان -> بشر
بار دوم -> ثانیا
بالغ، رشید -> برومند
بانگ کردن -> هتف
بخار دهان -> ها
برهنه -> رت
به راستی -> الحق
بوی بد -> گند
بی‌نیاز -> صمد
پادشاه پیشدادی -> کیومرث
پارچه -> بز
پایتخت اتریش -> وین
پژمرده -> لس
پسوند سازنده قید از صفت -> انه
پشت دادن به چیزی -> تکیه
پیکر -> بدن
تحت سرپرستی -> نان خور
تخمین -> ورانداز
تخیلی نویس فرانسوی خالق دور دنیا در هشتاد روز -> ژولورن
تفاله ابریشم -> لاس
جنگی -> رزمی
جهنم -> دوزخ
جوی خون -> رگ
حرف پیروزی -> وی
حرف ششم یونانی -> زتا
خزانه دولت مغول -> دلی
خست نمودن در خرج -> گدابازی
خطابه -> ذکر
خواننده -> اوازه خوان
خودروی حمل مایعات -> تانکر
خون -> دم
خیط کاشتن -> گاف زدن
داخل -> تو
داد و ستد -> سودا
دانشمندان -> فقها
در هم پیچیدن -> لف
درمانده -> هاج
دهان عرب -> فم
دوستان -> رفقا
رئالیسم -> واقع گرایی
رایگان -> زب
رواج بازاری -> رونق
روده‌ها -> امعا
زمستان -> شتا
زنده -> حی
زنگ تفریح نظامی -> راحت باش
سایه -> ظل
سراچه -> سوییت
سلاح سرد دو دم -> قمه
سلطه و زیر نظر داشتن -> یوغ
سلیقه‌ای -> ذوقی
سنگ کوچک نتراشیده -> قلوه سنگ
سوراخ -> روزن
سیماب -> مرکور
شاهدانه -> بنگ
شهر بی‌دفاع سینما -> رم
شهر مازندران -> نکا
شهر مرکزی -> خنجین
شکستنی در ورزش -> رکورد
شیرینی رمضان -> بامیه
شیون و زاری -> ندبه
ضروری -> واجب
عید ویتنامی‌ها -> تت
فصاد -> رگزن
قسمت خارجی ساختمان -> نما
قلعه -> دژ
قلندر -> درویش
قوم ایرانی -> پارس
گرو -> رهن
گشوده -> باز
گلو فشرده -> خفه
گلی سفید و خوشبو -> رازقی
گوش دادن -> شنیدن
گیج و بی‌حواس -> منگ
ماده ظاهرا جامد -> ژل
متمایل به یک جهت -> یکوری
مدح شده -> ستوده
مزد، پاداش -> ثواب
مقابل روز -> شب
منبع -> چشمه
مکر و فریب -> کید
میل -> هوس
میوه باب گلو -> هلو
نق -> زرزر
نوعی حربه دسته‌دار -> دهره
نیلوفر -> فل
هرگز نه -> لن
واحد پول آلبانی -> لک
واژگون -> چپ
واژه آرزو -> کاش
وجود دارد -> هست
ویتامین انعقاد خون -> کا
کشتگان راه خدا -> شهدا
کشور آفریقایی -> نیجر
کلمه شگفتی -> وه
یک سوم -> ثلث