جواب مرحله 21 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 21 جدولانه یک

جواب مرحله 21 جدولانه یک

اثر سعدی -> بوستان
اینجا نیست -> آنجا
پاسخ محکم -> تودهنی
حق ناحق -> وتو
دوست بی زبان -> کتاب
راندن مزاحم -> دک
سنگ انداختن -> رجم
شهربی قانون -> هرت
نیا -> جد
کدر -> مات
کشور مبارک -> یمن