جواب مرحله 391 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 391 جدولانه یک

جواب مرحله 391 جدولانه یک

آب ترکی -> سو
آسیب‌ها -> صدمات
آشفتگی و پریشانی -> ژولیدگی
آموخته لقمان -> ادب
آهار -> پت
آواز بلند -> بانگ
اپیدمی -> همه گیری
اثر سنایی غزنوی -> غریب نامه
اجاره‌بها -> کرا
از حروف مقطعه -> حم
اسب تندرو -> یکران
امید -> ارزو
انسان شریف -> بزرگمرد
ایالتی در آمریکا -> ورمونت
بازیگر اشک سرما -> پارسا پیروزفر
بازیگر زن دوم -> انا نعمتی
بخار دهان -> ها
بخشنده -> سخی
بسیار غمگین -> دل سوخته
بطن -> شکم
به دنیا آوردن -> زا
به یکباره -> یهو
بی‌گناه -> بری
پارچه ضد آب -> برزنت
پژواک صدا -> اکو
پیامبر نقاش -> مانی
تاوان -> غرامت
تدوین یافته -> مدون
تمیز -> پاک
تکبر -> نب
جامه زنانه -> تاپ
چاق -> تپل
چه بسیار -> بسا
چهارپا -> ستور
حداکثر -> ماکزیمم
حرارت -> گرمی
حرف فاصله -> تا
حریق -> اتش سوزی
حکم شرعی -> فتوا
خدای مصری -> گب
خرس آسمانی -> دب
خزانه دولت مغول -> دلی
خطاب بی‌ادبانه -> هی
خمیده -> مایل
خودم! -> من
درختی تناور -> ابنوس
درختی جنگلی -> توی
درس اقلیمی -> جغرافیا
ذخایر زیرزمینی -> معادن
رایحه -> بو
رسوب بستر رودخانه -> ابرفت
رسیدن به چیزی -> وصال
رها -> ول
روز عربی -> نهار
سازمان ورزشی -> فدراسیون
سازمان‌اطلاعات آمریکا -> سیا
سایه -> نش
سبکی هنری -> وریسم
سنبل رومی -> ناردین
شاعر شیلیایی -> نرودا
شالوده -> پایه
شلوار جین -> لی
شنوایی -> سامعه
شهر ایتالیا -> سالرنو
صحرا -> بیابان
صدای گریه بچه -> ونگ
ضمیر انگلیسی -> یو
عددی ترتیبی -> هشتم
فلز سنگین -> سرب
قطعه -> شرحه
قوم غیور -> لر
گل و لای -> لجن
گندم -> اگ
لقب گلابی -> شاه میوه
ماه میلادی -> اوت
متکا -> بالش
مجلس شادی -> بزم
مردم‌گریز -> نجوش
مرسوم -> متعارف
مستأجر -> اجاره نشین
ملت‌ها -> ملل
میدان شهری -> فلکه
نام دخترانه -> نجمه
نامی مردانه -> هاشم
نان برشته کن -> تستر
نشانه‌ها -> ایات
نقره گداخته -> سبیکه
نماز تنهایی -> فرادا
نوعی چرم -> نبوک
نوعی خط تزیینی -> طغرا
نوعی مرغ سوخاری -> شنیتسل
نوعی کاغذ -> وب