جواب مرحله 20 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 20 جدولانه یک

جواب مرحله 20 جدولانه یک

از خوانندگان رپ -> یاس
از شهرهای برزیل -> ریو
بهشت شداد -> ارم
رنج و محنت -> لگ
فیلمی از آلفرد هیچکاک -> سرگیجه
مخفی -> سربسته
مزد -> اجرت
منطقه ای در آلمان -> رور
نمایشنامه از لومر -> خسیس
کاشف باسیل سل -> کخ
کل -> همه