جواب مرحله 384 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 384 جدولانه یک

جواب مرحله 384 جدولانه یک

آرنج -> وارن
آزاده -> حر
ابزار -> وسیله
اثر محمد رحیم اخوت -> نام ها وسایه ها
اثری از صادق چوبک -> یحیی
اروپایی -> فرنگی
از ایالات آمریکا -> کارولینای جنوبی
از بیماری‌های واگیردار -> زکام
از جنس نی -> نیین
از مد افتاده -> دمده
اسب ترکی -> ات
اشاره به دور -> انجا
اولین شیر گاو پس از زاییدن -> شمه
بخش حمل و نقل نظامی -> لجستیک
برخی اوقات -> گاهی
برگزیده -> مجتبی
بزدل -> ترسو
بس -> مکفی
بن -> ریشه
بوی خوش -> رایحه
پایتخت اردن -> امان
پس از مرگ سهراب سودی ندارد -> نوش دارو
پوست دباغی شده نرم -> جیر
پوشش سقف در قدیم -> توفال
پیامبری -> نبوی
پیچ و تاب -> تاو
تازه داماد -> نوشاد
تباه شدن -> نتر
تبسم -> لبخند
جای پر از گل -> گلزار
چله کمان -> زه
چیره دست -> ماهر
حرف پیروزی -> وی
حرف دهن کجی -> یی
حفر کننده -> حافر
حمل و نقل افراد -> مسافربری
خارپشت -> تشی
خطاب بی‌ادبان -> هی
خوشا، به به -> زهی
دختر زن از شوهر سابق -> ربیبه
دردها -> الام
دریاها -> ابحر
دریاها -> بحور
دستبند قیمتی -> النگو
دنبال ساختن -> تذنیب
دور شونده -> واگرا
دولت‌ها -> دول
دومین -> ثانوی
راهزن و دزد -> غارتگر
رخت‌شوی -> گازر
رژ لب -> ماتیک
رود ایتالیا -> پو
روز خوش -> بهروز
زیردست -> سخره
سال‌ها -> سنوات
سامان دادن -> ترتیب
ستایش کننده -> مداح
سرو کوهی -> ارسا
سلول عصبی -> نرون
سوزن بزرگ -> جوالدوز
سیرت -> سنت
شادمان -> خرم
شناس -> اشنا
شهر اردبیل -> نمین
شهر گیلان -> فومن
شهرنشینی -> مدنی
شهرها -> مداین
شهری در چین -> شانگ های
صف -> رج
عدد خیطی -> سه
غیر حرفه‌ای -> اماتور
فتح -> گشایش
فرود آمدن -> نزال
فوتبال کوچک -> فوتسال
گله کننده -> شاکی
گندم‌گون -> اسمر
گیاهی بدبو و تلخ -> سذاب
لباس کشتی‌گیر -> دوبنده
لمس شده -> ملموس
محله -> برزن
مدار مجتمع -> ایسی
مردان -> ذکور
مرز -> حد
مضحک -> کمیک
میانجیگری -> پای مردی
ناپاکی -> الایش
ناطق -> سخنگو
نصیب‌ها -> سهام
نهفته -> پنهانی
نوعی حلوا -> لو
واحد پول مراکش -> درهم
وارونه -> پشت رو
وجود ندارد -> نیست
کافی -> بس
کربن خالص -> الماس
کوزه بزرگ -> هب
کوشا -> جاهد

powerbank